Privaatsuspoliitika

Elektroonilises poes töödeldakse makseid makecommerce.lt platvormi kaudu, mida haldab Maksekeskus AS (Liivalaia 45, Tallinn 10145, Eesti, reg. nr.: 12268475), seetõttu edastatakse teie isikuandmed, mis on vajalikud makse teostamiseks ja kinnitamiseks, Maksekeskus AS-ile.

UAB Inezale on oluline Teie, meie klientide, ja teiste andmesubjektide isikuandmete kaitse. Seetõttu oleme pühendunud iga andmesubjekti privaatsuse austamisele ja kaitsmisele.

See privaatsuspoliitika annab olulist teavet isikuandmete töötlemise kohta UAB Ineza poolt, selliste andmete säilitamise ja andmesubjektide õiguste kohta.

Kui probleemi UAB Inezaga ei saa lahendada ja kui olete mures UAB Ineza tegevuse/tegevusetuse pärast, mis ei pruugi vastata käesolevale privaatsusteatisele või juriidilistele nõuetele, on Teil õigus pöörduda järelvalveameti poole, kes vastutab isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.


I Põhimõisted

1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta - tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, viidates eelkõige sellisele identifikaatorile, nagu nimi, isikukood, asukoht ja Interneti-identifikaator või selle füüsilise isiku üks või mitu füüsilist identifikaatorit, märgid füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tõttu;

2. Andmete töötlemine – mis tahes toiming või toimingute jada isikuandmete või isikuandmete kogumitega, mida tehakse automatiseeritud või automatiseerimata vahenditega, näiteks kogumine, salvestamine, sorteerimine, korrastamine, kohandamine või muutmine, väljavõte, juurdepääs, kasutamine, nende avaldamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, samuti nende võrdlemine või liitmine teiste andmetega, piiramine, kustutamine või hävitamine;

3. Vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või mis tahes muu organ, kellele isikuandmeid avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Andmete adressaatideks ei peeta aga riigiasutusi, kes võivad liidu või liikmesriigi õiguse alusel saada isikuandmeid konkreetse uurimise käigus; nende andmete töötlemisel järgivad need asutused kohaldatavaid andmekaitse eeskirju vastavalt andmete töötlemise eesmärkidele;

4. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või mis tahes muu organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja või volitatud töötleja, või isik, kes on vastutava või volitatud töötleja poolt otseselt volitatud isikuandmeid töötlema;

5. Andmesubjekti nõusolek – nõuetekohaselt teavitatud andmesubjekti mis tahes vabalt antud konkreetne ja ühemõtteline tahteavaldus avalduse või ühemõttelise toimingu vormis, millega ta annab nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks;

6. Andmesubjekt - füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse;

7. Erikategooriate andmed - isikuandmed, mis paljastavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, kuulumist ametiühingusse, samuti terviseandmeid, andmeid isiku seksuaalelu ja/või seksuaalse sättumuse kohta.


II Isiklikud andmed

1. Isikuandmete töötlemise õigustatud kriteeriumid

UAB Ineza kogub ja jätkab teie isikuandmete töötlemist ainult isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides määratletud õiguslikel alustel:

 • teie nõusolekul;
 • teiega sõlmitud lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

UAB Ineza töötleb andmeid maniküüri- ja pediküürimeistrite professionaalsete toodete müügiks, maniküüri- ja pediküüriteenuste osutamiseks, seminaride ja koolituste korraldamiseks, päringute haldamiseks, otseturunduseks, lojaalsusprogrammideks ja e-kaubanduseks.

3. Isikuandmete töötlemine

UAB Ineza töötleb järgmisi andmeid:

Teie nõusolekul veebilehele www.sincerosalon.ee installitud päringuvormis esitatavad isikuandmed (see on põhiteave, näiteks nimi, perekonnanimi, e-posti aadress);

 • äri(koostöö)lepingu sõlmimisel saadud isikuandmed;
 • muud andmed, mida kogutakse Teie nõusolekul ja mis on üksikasjalikult määratletud Teie nõusoleku andmise ajal;
 • muud andmed, mis on saadud Teiega sõlmitud lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks.

Elektroonilises poes toimub maksete töötlemine makecommerce.lt platvormi abil, mida haldab Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg. nr: 12268475), mistõttu makse teostamiseks ja kinnitamiseks vajalikud Teie isikuandmed edastatakse Maksekeskus AS-ile.

4. Küpsised

Et parandada Teie kogemust UAB Ineza veebisaitide külastamisel, kasutame küpsiseid – väikseid tekstilise teabe killukesi, mis luuakse automaatselt veebilehe sirvimise ajal ja salvestatakse Teie arvutisse või muusse seadmesse. Küpsiste abil kogutav teave võimaldab meil tagada veebisaidi tõrgeteta toimimise, Teie võimaluse mugavamalt sirvida ning saada rohkem teavet meie veebisaidi kasutajate käitumise kohta, analüüsida trende, täiustada nii veebisaiti ja Teie teenust kui ka UAB Ineza pakutavaid teenuseid.

Veebisait sisaldab kahte tüüpi küpsiseid:

 • Esimese osapoole küpsised luuakse Teie külastataval veebisaidil. Sait kuvatakse aadressiribal.
 • Kolmanda osapoole küpsised on teiste veebisaitide loodud. Need saidid sisaldavad teatud sisu, mis kuvatakse Teie külastataval veebilehel, näiteks reklaame või pilte. Need võivad olla Google, Facebook, Youtube ja muud.

Saate valida, kas soovite küpsiseid aktsepteerida. Kui Te ei nõustu küpsiste salvestamisega Teie arvutisse või muusse seadmesse, saate muuta oma veebibrauseri seadeid, et keelata kõik küpsised või lubada/keelata need ükshaaval. Pange tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada teie veebisirvimist, piirata teatud veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

5. Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Me säilitame Teie isikuandmeid mitte kauem, kui seda nõuavad töötlemise eesmärgid või seadusega nõutud eesmärgid, kui need näevad ette pikema säilitusperioodi. Püüame mitte säilitada aegunud või mittevajalikku teavet ning tagada, et isiklik ja muu klienditeave on ajakohane ja õige.

6. Isikuandmete esitamine

UAB Ineza esitab Teie andmeid:

 • Teie nõusolekul selgelt määratletud andmete saajatele;
 • Õigusnõuetele vastavatele asutustele või organisatsioonidele;
 • Teistele kolmandatele isikutele Teie nõusolekul, mille võib saada konkreetsel juhul.

III UAB Ineza kasutab isikuandmete turvameetmeid

UAB Ineza veebipõhine tegevus vastab kõikidele rahvusvaheliste õigusaktide, Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste nõuetele vastava tegevuse kohta.

1. Andmekaitse üldmäärus

UAB Ineza järgib andmesubjektide isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatut, ning on rakendanud isikuandmete turvalisuse tagamiseks asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis aitavad kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

IV Andmesubjektide õiguste teostamise kord


Teil on õigus:


 • pöörduda UAB Ineza poole palvega anda teavet UAB Ineza poolt töödeldavate Teie isikuandmete kohta;
 • pöörduda UAB Ineza poole palvega parandada või hävitada oma isikuandmed, kui teete kindlaks, et andmed on ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed;
 • pöörduda UAB Ineza poole palvega peatada Teie isikuandmete töötlemine, kui tuvastate, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või pettuse teel;
 • pöörduda UAB Ineza poole taotlusega esitada vastuväiteid Teie isikuandmete edasisele töötlemisele;
 • pöörduda UAB Ineza poole palvega piirata Teie andmete töötlemist, kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik;
 • pöörduda UAB Ineza poole palvega kustutada Teie andmed, kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või kui isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või muul viisil töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
 • pöörduda UAB Ineza poole palvega anda teavet UAB Ineza poolt töödeldavate isikuandmete kohta ning saada andmed süstemaatilises, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus.

Nende õiguste kasutamiseks võite pöörduda UAB Ineza poole mis tahes Teile sobival viisil:

UAB Ineza, KMKR number LT105534219

Aadress: Kirtimų g. 49D, LT-02244, Vilnius, Leedu

Meiliaadress: info@sincerosalon.ee